Αρχείο

Archive for the ‘Διάφορα άλλα θέματα’ Category

«Πρόταση κατασκευής γέφυρας που συνδέει δύο νησιά.»

05/08/2018 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Γράφει ο Ἀπόστολος Βρανᾶς

 

Ἡ παροῦσα μελέτη προτείνει τὴν κατασκευὴ γέφυρας ποὺ νὰ συνδέει δύο νησιά.  Ἡ λογικὴ τῆς πρότασης εἶναι άναπτυξιακή: ἡ ἐνίσχυση τῆς νησιωτικότητας δημιουργῶντας ‘συγκροτήματα’ νησιῶν ποὺ συνδέονται ὁδικῶς καί, ἄρα, εἶναι ‘μεγαλύτερα’ στὰ πάντα: πλουσιότεροι τουριστικοὶ προορισμοί (σὲ χωρητικότητα καὶ ἀξιοθέατα), μεγαλύτερες ἀγορὲς καὶ ἄρα πιὸ πρόσφοροι στόχοι γιὰ μεγάλες ἑταιρεῖες, δυνατότητα γιὰ καλύτερη κατανομὴ τῶν ἀκτοπλοϊκῶν συνδέσεων, δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας, προσέλκυση νέων κατοίκων καὶ διάφορα ἄλλα.

Γιὰ τὴ μελέτη τούτη, ἐξετάζονται  οἱ περιπτώσεις σύνδεσης (πρῶτο ἀναφέρεται σὲ κάθε ζευγάρι τὸ μεγαλύτερο νησὶ σὲ πληθυσμό) Ἄνδρου – Τήνου, Μήλου – Κίμωλου, Κάλυμνου – Λέρου (μὲ ἐναλλακτικὴ προσθήκη τὴ σύνδεση Καλύμνου – Πλατύ – Ψέριμου) καὶ Φολέγανδρου – Σίκινου καθὼς κρίθηκαν οἱ πλέον πρόσφοροι, κυρίως λόγῳ τῶν μικρῶν ἀποστάσεων ποὺ χωρίζουν τὰ νησιὰ ἢ τὴν ὔπαρξη βραχονησίδων στὴ ‘διαδρομὴ’ τῆς προτεινόμενης γέφυρας· ὡς μέτρο σύγκρισης τῶν ἀποστάσεων, θεωρήθηκε ἡ Γέφυρα ‘Χαρίλαος Τρικούπης’ (βλέπετε Χάρτη 1).  Ἡ μελέτη καταλήγει μὲ πρόταση ἱεράρχησης τῶν ἔργων.

Γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὴ μελέτη οἱ περιπτώσεις Ἀρκιῶν – Λειψῶν (πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ πολὺ μικρὸ πληθυσμό – ἄρα δυσανάλογο τὸ κόστος), Πάρου – Νάξου (εἶναι ἤδη πολὺ ἀνεπτυγμένα νησιὰ ὁπότε ἡ προσδοκώμενη βελτίωση θὰ ἦταν πιὸ ἀνεπαίσθητη), Ἡρακλειᾶς – Σχοινούσσας – Κάτω Κουφονησίου – Ἄνω Κουφονησίου (πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ πολὺ μικρὸ πληθυσμό – ἄρα δυσανάλογο τὸ κόστος, σύν τὸ ὅτι ἡ συγκεκριμένη κίνηση μπορεῖ νὰ χαλοῦσε τὴν εἰκόνα τῶν νησιῶν ὡς προορισμοὶ χαλαροῦ τουρισμοῦ) καὶ Κεφαλλονιᾶς – Ἰθάκης (κυρίως λόγῳ τῆς ὑψηλῆς σεισμικότητας).

Τέλος, σκόπιμα ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴ μελέτη περιπτώσεις σύνδεσης ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας μὲ νησί (ἡ πλέον πολυσυζητημένη εἶναι αὐτὴ τῆς Ἀττικῆς μὲ τὴ Σαλαμίνα), διότι αὐτὸ θὰ καταργοῦσε πλήρως τὴ ‘νησιωτικότητα’.

<img class=»aligncenter size-full wp-image-19800″ src=»https://i2.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2018/07/gefyra-nhsia-1-rio-antirio.jpg?resize=810%2C434″ alt=»» width=»810″ height=»434″ srcset=»https://i2.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2018/07/gefyra-nhsia-1-rio-antirio.jpg?w=1360 1360w, https://i2.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2018/07/gefyra-nhsia-1-rio-antirio.jpg?resize=300%2C161 300w, https://i2.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2018/07/gefyra-nhsia-1-rio-antirio.jpg?resize=768%2C411 768w, https://i2.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2018/07/gefyra-nhsia-1-rio-antirio.jpg?resize=1024%2C548 1024w» sizes=»(max-width: 810px) 100vw, 810px» data-recalc-dims=»1″ />Ἀπόστολος ΒρανᾶςΑπό

Χάρτης 1: Γέφυρα ‘Χαρίλαος Τρικούπης’ (Ρίου – Ἀντιρρίου)

Ἔρευνα πάνω στὰ Ἐμπλεκόμενα Νησιά

Ὁ παρακάτω συγκριτικὸς πίνακας παρουσιάζει τὰ βασικὰ μεγέθη καὶ στοιχεῖα (δημογραφικὰ καὶ γεωγραφικά) τῶν τεσσάρων μελετώμενων περιπτώσεων ὁδικῆς ζεύξης νησιῶν.

ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ἄνδρος – Τῆνος Μῆλος – Κίμωλος Κἀλυμνος – Λέρος Φολέγανδρος – Σίκινος
Δῆμοι Ἄνδρου / Τήνου Μήλου / Κίμω-λου Κάλυμνου /Λέρου Φολέγανδρου / Σίκινου
Ἀναλυτικὴ Προτει-νόμενη Διαδρομὴ Ἄνδρος > Δύσ-βατο > Καλόγε-ροι > Τῆνος Μῆλος > Κίμω-λος Κάλυμνος > Με-γάλο Γλαρονήσι > Μικρὸ Γλαρο-νήσι > Βελόνα > Λέρος Φολέγανδρος > Δυτικά Τρία Ἀδέλφια > Κεν-τρικὰ Τρία Ἀδέλφια > Καρ-διώτισσα > Κά-ραβος > Καλόγε-ρος > Σίκινος
Ἀπόσταση ἀκτῶν 1,875 1,365 2, 070 10,655
Μέγιστη ἀπαιτού-μενη γέφυρα 1,095 1,365 760 2,490
Μέγιστο βάθος προτ.  διαδρομῆς 50 17 60 95
Πληθυσμοὶ ‘11/’01Α + Β = Σύνολο 9,221/ 10,0098,636/   8,574

17,857/18,573

5,129/4,771910/    769

6,039/5,540

16,179/16,4417,9178,207

24,098/24,648

780/667260/238

1,010/905

Μεταβολὴ Πληθυ-σμῶν ‘01 –‘11Α, Β & Σύνολο -7.87%+0.72%

-3.85%

+7.50%+18.33%

+9.01%

-1.59%-3.53%

-2.23%

+16.94%+9.24%

+11.60%

Ἔκταση (χμ2)Α + Β + Βραχονησί- δες = Σύνολο 380.0194.6

(?) 0.1

574.7

151.053.3

0.0

204.3

111.154.1

(?) 0.2

165.4

32.441.7

(?) 1.1

65.2

Πυκνότητα Πληθ. ’11 (ἄτομα/χμ2)Α, Β & Σύνολο 24.2644.37

31.07

33.9717.07

29.56

145.63146.34

145.70

24.076.23

15.49

Ἄναλογ. Πληθ. ‘11/ Μήκους (μ/ἄτομο) 0.10 4,42 0.09 10.55

Συγκριτικὸς Πίνακας 1:  Βασικὰ Μεγέθη καὶ Στοιχεῖα

Κρίνεται ἀπαραίτητο νὰ σημειωθοῦν τὰ παρακάτω: Διαβάστε περισσότερα…

Advertisements

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.

05/08/2018 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Επιστολή προς Πρωθυπουργό της Ελλάδος

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA)
Claymont, Delaware 19703
U.S.A

http://www.professors-PhDs.com.
Mail: IHAHellas@gmail.com
Www.professors-phds.com

August 2,  2018

 

Εξοχώτατο

κ. Αλέξη Τσίπρα

Πρωθυπουργό Ελλάδος

 

κ. Πρωθυπουργέ,

 

Η International Hellenic Association-ΙΗΑ(USA) εκπροσωπώντας 3,000 Έλληνες Ακαδημαϊκούς και κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε όλο τον κόσμο, αλλά και σημαντικό μέρος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να εκφράσουμε την βαθειά μας ανησυχία για όσα φαίνεται ότι προετοιμάζουν μέλη της Κυβέρνησής σας για το αύριο των Μουφτειών και των Διαχειριστικών Επιτροπών Βακουφικής Περιουσίας της ελληνικής Θράκης.

Ως γνωστόν στην περιοχή ζούνε ειρηνικά, σχεδόν έναν αιώνα τώρα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, στα πλαίσια του ελληνικού κράτους. Στην διατήρηση του καλού κλίματος, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, συνέβαλε τα μέγιστα η ανάδειξη μουφτήδων και βακουφικών Επιτροπών από την ίδια την πολιτεία, παρά τις τυχόν αδυναμίες κάποιων προσώπων, που επιλέχθηκαν βεβιασμένα και ίσως με ανορθολογικά κριτήρια. Το τελικό αποτέλεσμα όμως, ιδίως στον «δύσκολο» νομό Ροδόπης, δείχνει ότι τα πρόσωπα παίζουν τον πρώτιστο ρόλο και από την άποψη αυτή είμαστε σήμερα στο καλύτερο σημείο που ήμασταν ποτέ. Η συνεργασία των δύο μειονοτικών θεσμών με τους δημόσιους φορείς είναι κυριολεκτικά πρωτοφανής σε έκταση και γίνεται πάντα σε κλίμα παραδειγματικής εγκαρδιότητας.

Ωστόσο από μήνες κυκλοφορούν έντονες φήμες πως η Κυβέρνηση θα αλλάξει άμεσα τον τρόπο ανάδειξης των προσώπων για τις ίδιες θέσεις, σε μία αψυχολόγητη πρωτοβουλία που μόνο ως πασιφανής υποχώρηση της πλευράς μας έναντι της Τουρκίας μπορεί να ερμηνευτεί. Η «αιτία», αν αντιληφθήκαμε σωστά την προ μηνών δήλωσή σας, είναι ότι «μερίδα των μουσουλμάνων απορρίπτει» τα πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στις θέσεις αυτές. Δηλαδή τα αρμόδια υπουργεία σχεδιάζουν να αναδείξουν πρόσωπα αποδεκτά από το σύνολο της μειονοτικής κοινωνίας;! Πού και σε ποιόν χώρο υπάρχει καθολική αποδοχή; Κι αν ακόμη βρείτε έναν τρόπο επιλογής ελέγξιμο από τη χώρα μας, όπως μάλλον κάποιοι σας συμβουλεύουν, είναι δυνατόν να πάψουν τα παράπονα της Τουρκίας; Ή μήπως εννοούσατε να ικανοποιηθεί η μερίδα των τουρκοφρόνων; Μα αυτό – το οποίο αντίκειται σε όσα ισχύουν στην ίδια την Τουρκία αλλά και σε κάθε μουσουλμανική χώρα του κόσμου – θα σήμαινε καίριο πλήγμα στην ελληνική κυριαρχία στη Θράκη και τίποτε λιγότερο.

Τέλος, αδυνατούμε να αντιληφθούμε κ. πρωθυπουργέ ποια προτεραιότητα μπορεί να σας οδηγήσει σε μία τέτοια καταστροφική για τη χώρα μας ενέργεια. Ιδίως, όταν γνωρίζουμε την απάνθρωπη μεταχείριση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου από το Τουρκικό κράτος, η οποία οδήγησε στην συρρίκνωση του σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ούτε σε προεκλογικές στοχεύσεις ούτε σε εκβιασμούς ξένων χωρών μέσω βουλευτών σας. Σας καλούμε να δείτε προσωπικά το θέμα και να κινηθείτε με την προσοχή και διάκριση που επιδείξατε και στην επίσκεψή σας ως πρωθυπουργός στη Θράκη, και να τιμήσετε τους ανθρώπους που κι αυτοί τίμησαν για δεκαετίες την νομιμότητα στην περιοχή και παράγουν σπουδαίο έργο υπέρ του κοινού συμφέροντος όλων.

 

Με εκτίμηση

Για τον Διεθνή Ελληνικό Σύνδεσμο

Ευάγγελος Ρήγος

Πρόεδρος

 


Σχετικά:

https://slpress.gr/ethnika/giatipanhgyrizounoitoyrkoisththrakh/
https://hellasjournal.com/2016/10/idiachiristikikosmogoniatouselimisastinkomotinimiaachtidafotosstamionotika/

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

κ. Νίκο Βούτση, Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρόεδρο Κόμματος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, Πρόεδρο Κόμματος ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

κα Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρο Κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, Πρόεδρο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρος Κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο Κόμματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

κ. Βασίλη Λεβέντη, Πρόεδρο Κόμματος ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Βουλευτές Ελληνικής Βουλής

https://professors-phds.com/13645-2/

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

07/04/2018 Τα σχόλια έχουν κλείσει

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

Φωτογραφία του Νίκος Καραβαζάκης.

«Η εκκωφαντική σιωπή Τσίπρα – Κοτζιά στις απειλές Τσαβούσογλου!»

06/02/2018 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου

Η προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης και των ΜΜΕ ήταν επικεντρωμένη στο προχθεσινό μεγαλειώδες συλλαλητήριο και τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες στο «Μακεδονικό». Έτσι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στα όσα είπε με περίσσια σαφήνεια ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Mevlut Cavusoglu σε συνέντευξή του στον Βασίλη Νέδο στην Καθημερινή της Κυριακής.

Η συνέντευξη του κ. Cavusoglu ήταν μία κλασική «πράξη» Δημόσιας Διπλωματίας» (Public Diplomacy) απευθυνόμενος με ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο στο εσωτερικό της Ελλάδας (λαό, θεσμούς, πολιτικό κόσμο και Κυβέρνηση). Δεν επαναδιατύπωσε μόνον με έναν σχεδόν μανιφεστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της χώρας του σε όλο το φάσμα των λεγομένων Ελληνοτουρκικών «προβλημάτων» και στο Κυπριακό αλλά έδωσε στα λεγόμενα του έντονο απειλητικό χαρακτήρα.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελλάδα με δασκαλίστικο ύφος να εστιαστεί στην εξεύρεση λύσεων στο Αιγαίο που θα είναι …κατανοητές, δίκαιες και με χρονική διάρκεια, αντί να προσθέτει προβλήματα στον κατάλογο των ήδη υπαρχόντων.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε από τον ίδιο ότι έχουν γίνει τρεις γύροι πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ σε έναν χρόνο με τον τελευταίο στην Άγκυρα στις 12 Ιανουαρίου με διευρυμένη ατζέντα (!) σε διάφορα πεδία, συζητήθηκαν. Άραγε τι συζητάμε ακριβώς, γιατί τόση μυστικότητα κ. Κοτζιά;

Δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία να επαναλάβει την γνωστή Τουρκική θέση ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν συνορεύουν οι θαλάσσιες ζώνες Ελλάδος και Κύπρου εξαλείφοντας οποιαδήποτε επήρεια του συμπλέγματος του Καστελόριζου, πλην αυτής των ΕΧΥ των 6 ΝΜ. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το Καστελόριζο είναι το «αγκάθι στο μάτι της Άγκυρας» σε ότι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και φυσικά το κρίσιμο σημείο σε οποιουδήποτε είδους διακανονισμό οριοθέτησης (Διεθνές Δικαστήριο ή Διαιτησία). Κατέστησε μάλιστα σαφές (όχι βέβαια ότι δεν το γνωρίζαμε) ότι «δεν αναγνωρίζει την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας» η οποία αποτέλεσε και την βάση της χάραξης των σημαντικών οικοπέδων της Κυπριακής ΑΟΖ λόγω των ισχυρών ενδείξεων ύπαρξης τεράστιων εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων. Σε αυτό το τμήμα της συνέντευξης του ο κ. Cavusoglu δήλωσε εμφατικά και με έντονο απειλητικό ύφος ότι «δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τις αυθαίρετες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης στην υφαλοκρηπίδα… «μας» και όλοι πρέπει να καταλάβουν πως είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό και την στήριξη των Τουρκοκυπρίων».

Τέλος διευκρίνισε ότι το πλωτό γεωτρύπανο που πρόσφατα αποκτήθηκε θα κινηθεί με βάση την συμφωνία που έχει κάνει η Τουρκία με την λεγόμενη «ΤΔΒΚ» δηλαδή το… ψευδοκράτος. Έχει κατανοηθεί από Αθήνα και Λευκωσία τι σημαίνει αυτό το σημαντικό «όπλο» και έχει καθοριστεί η Στρατηγική μας αντιμετώπισης δημιουργίας νέων τετελεσμένων;

Για το Κυπριακό πρόβλημα και πάλι δεν άφησε καμία αμφιβολία σχετικά με την προοπτική επίλυσης του, υπογραμμίζοντας ότι «οι Ελληνοκύπριοι κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι οι Τουρκοκύπριοι μπορεί να περιοριστούν στο καθεστώς μιας απλής μειονότητας. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ και η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, δεν θα το επιτρέψει ποτέ» ρίχνοντας τις ευθύνες της αποτυχίας των περσινών συνομιλιών στην Ελληνική πλευρά.
Άξια προσοχής ήταν και η αναφορά στο θέμα της έκδοσης των «8». Αφού επέκρινε την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου για απόρριψη της έκδοσης των τους δηλώνει εμφατικά ότι «Με τη βοήθεια των Ελλήνων φίλων μας, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους ώστε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους ενώπιον της Δικαιοσύνης στην Τουρκία.» Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι…’Έλληνες φίλοι του κ. Cavusoglu που … «αναζητούν τρόπους» για να οδηγηθούν οι «8» στην «Ερντογανική Δικαιοσύνη» που κάθε άλλο παρά Δικαιοσύνη είναι.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η συνέντευξη αυτή ήλθε μετά από ένα 10ημερο έντονης τουρκικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή των Ιμίων (άσχετα αν χαρακτηρίσθηκαν …συνήθης δραστηριότητα από κύκλους του ΥΕΘΑ) και μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναερίου Χώρου μετά και από τις τελευταίες επιπολαιότητες του κ. Καμμένου.

Φαίνεται όμως ότι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός κ. Νίκος Κοτζιάς αλλά και το πρωθυπουργικό Γραφείο είχαν κύριο μέλημα να μειώσουν την σημασία του κυριακάτικου συλλαλητηρίου «τουιτάροντας» εξυπνακισμούς και έτσι δεν είχαν χρόνο να δώσουν καίριες απαντήσεις στις αιτιάσεις και απειλές του Τούρκου ΥΠΕΞ.

Η εκκωφαντική σιωπή του κατά τα άλλα υπερφίαλου κ. Κοτζιά και η παραλυτική αμηχανία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι βέβαιο ότι εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως αδυναμία! Εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο που μόνον ο κ. Κοτζιάς και ο Πρωθυπουργός του γνωρίζουν.

Μία λιτή δήλωση ότι τα «προβλήματα» τα οποία υπάρχουν στο Αιγαίο προκαλούνται από τις μονομερείς απαιτήσεις και ενέργειες που απορρέουν από τον Τουρκικό Αναθεωρητισμό και η ότι Ελλάδα με κάθε μέσο είναι σε θέση να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο θα ήταν υπεραρκετή. Θα πρέπει όμως και όλοι οι Έλληνες να αντιληφθούμε με την σειρά μας ότι καμία συνθήκη ή διεθνής νόμος δεν μπορεί να μας προστατεύσει, αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι σε θέση να αποτρέψουμε την Τουρκική επιθετικότητα με ότι αυτό σημαίνει σχετικά με την αυτοβοήθεια και την αποτρεπτική μας ικανότητα.

ΥΓ. Παρεμπιπτόντως αν πραγματικά ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey R. Pyatt φοβάται «ατύχημα» στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας δεν έχει παρά να πείσει την Κυβέρνηση του να … «απευθυνθεί» στην άλλη πλευρά!

Liberal

https://kostasxan.blogspot.gr/

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

25/12/2017 6 Σχόλια

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ-ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!

28/10/2017 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Image result for ΟΧΙ 1940

Sabaton – Coat of Arms / ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1940

coat of arms sabbaton

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=erSkIjTxWso

«Δημόσιο: Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτικά τα επικυρωμένα αντίγραφα.»

06/10/2017 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν προς τον ΕΦΚΑ, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις:

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Συνεπώς όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε: α. τράπεζα, β. ιδιωτική εταιρεία, γ. συμβολαιογράφο).

Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, και τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/dimosio-se-poies-periptoseis-den-einai-ipoxreotika-ta-epikiromena-antigrafa/

Αρέσει σε %d bloggers: